slimwinkeltje.nl
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor consument    versie 30-12-2020

Inhoudsopgave:

Artikel 1 -Definities

Artikel 2 -Identiteit van de Slimwinkeltje

Artikel 3 -Toepasselijkheid

Artikel 4 -Het aanbod

Artikel 5 -De overeenkomst

Artikel 6 -Herroepingsrecht

Artikel 7 -Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 -Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 -De prijs

Artikel 10 -Conformiteit en garantie

Artikel 11 -Levering en uitvoering

Artikel 12 -Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 -Betaling

Artikel 14 -Klachtenregeling

Artikel 15 -Geschillen

Artikel 16 -Aanvullende of afwijkende bepalingen


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd:

  de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke
  persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Slimwinkeltje;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de
  leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
  consument of Slimwinkeltje in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor
  de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Slimwinkeltje: de natuurlijke of
  rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
  waarbij in het kader van een door de Slimwinkeltje georganiseerd systeem voor
  verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
  overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
  communicatie op afstand;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan
  worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en
  Slimwinkeltje gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Slimwinkeltje is onderdeel van PPF Integraal Kennisdomein BV

Adres: Schoonveldsingel 14-A - 5262XM - Vught, Netherlands;

Telefoonnummer: +31736562156

E-mailadres: info@slimwinkeltje.nl

KvK-nummer: 81405987

Btw-identificatienummer: NL 164083595B01

Iban: NL36ABNA0888867948

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
  Slimwinkeltje en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen
  Slimwinkeltje en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de
  tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld via de
  website van Slimwinkeltje. De consument kan de voorwaarden op eenvoudige wijze
  opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk
  is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
  dat de algemene voorwaarden bij de Slimwinkeltje zijn in te zien en zij op
  verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens
  specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, kan de
  consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
  op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder
  voorwaarden geschiedt, zal Slimwinkeltje dit nadrukkelijk in het aanbod
  vermelden.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van
  de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende
  gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument
  mogelijk te maken. Als Slimwinkeltje gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze
  een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Slimwinkeltje
  niet.
 3. Slimwinkeltje zal, nadat u uw bestelling heeft gedaan, een
  orderbevestiging zenden naar uw emailadres. De betaling van de order is
  inclusief bezorgkosten, tenzij u nadrukkelijk heeft afgesproken en vastgelegd om
  de bestelling op te halen in Vught. Slimwinkeltje levert de order na ontvangst
  van uw betaling.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft
  aanvaard, bevestigt Slimwinkeltje onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Slimwinkeltje is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft
  Slimwinkeltje passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
 4. Slimwinkeltje kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte
  stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaanvan de overeenkomst op afstand.
  Indien Slimwinkeltje op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze
  bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Slimwinkeltje bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk
  - in de originele staat en verpakking aan Slimwinkeltje retourneren, conform de door Slimwinkeltje verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht,
  komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Slimwinkeltje
  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Slimwinkeltje kan het herroepingsrecht van de consument
  uitsluiten voor zover voorzien in lid 2.
  De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Slimwinkeltje dit
  duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,
  heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor
  producten:

a. die door Slimwinkeltje tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop Slimwinkeltje geen invloed heeft;

e. voor losse kranten en tijdschriften

f. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden deprijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Slimwinkeltje producten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Slimwinkeltje geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden.
  Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indienSlimwinkeltje dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke
regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen
met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

    5. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn
    inclusief btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. Slimwinkeltje staat er voor in dat de producten en/of diensten
  voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
  redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de Slimwinkeltje er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Slimwinkeltje, fabrikant of importeur verstrekte
  garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de
  consument op grond van de overeenkomst tegenover de Slimwinkeltje kan doen
  gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Slimwinkeltje zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
  nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van
  producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het
  bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze
  algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met
  bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 werkdagen uitvoeren tenzij een langere
  leveringstermijn is afgesproken. Als de bezorging vertraging ondervindt, of
  indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,
  ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 werkdagen nadat hij de bestelling
  geplaatst heeft bericht (tenzij
  de vertraging ontstaat tijdens een periode van verlof of andere persoonlijke reden.
  Deze redenen worden op de website vermeld.) De consument heeft in dat
  geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden .
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Slimwinkeltje
  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te
  zijn, zal de Slimwinkeltje zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar
  te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze
  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende
  artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een
  eventuele retourzending zijn voor rekening van de Slimwinkeltje.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
  berust bij de Slimwinkeltje tot het moment van bezorging aan de consument of
  een vooraf aangewezen en aan de Slimwinkeltje bekend gemaakte vertegenwoordiger,
  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels, in dit geval 14 dagen, en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
  aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels, in ons geval 14 dagen, en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn
  aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als Slimwinkeltje voor zichzelf heeft bedongen

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Vooruitbetaling is bedongen en de consument geen enkel recht
  doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
  dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of
  vermelde betaalgegevens onverwijld aan Slimwinkeltje te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Slimwinkeltje
  behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Bezorgkosten worden in rekening gebracht volgens de normaal
  geldende tarieven van postNL. In het algemeen zal 2,95 euro in rekening worden gebracht.

Als de zending bestaat uit meerdere boeken of spellen zal het overeenkomstig tarief van postNL in rekening worden gebracht, dit is bv. 3,24 euro voor 2 kg als de order als brief kan worden verzonden. Pakketten verzendt
Slimwinkeltje  via postNL of GLS, afhankelijk van wat het meest voordelig voor de consument uitpakt.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. In geval van klachten vraagt Slimwinkeltje om contact op te
  nemen. Slimwinkeltje  Doet vervolgens
  haar best om er dan in goed onderling overleg uit te komen.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen
  bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Slimwinkeltje, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Slimwinkeltje ingediende klachten worden binnen een termijn
  van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Slimwinkeltje binnen de termijn van 14 dagen geantwoord meteen bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost
  ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Slimwinkeltje en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.